Hamile Kalmak için Dua ve Esmaül Hüsna

Hamile Kalmak İçin Okunacak Dua

Allah CC. evlat hasreti çekerek bir türlü çocuk sahibi olamayan çiftlere hamile kalmak için dua yolunu daima açık bırakmıştır. “Yer gök dua ile” denildiğine göre gebelik için dua ve sureler okunarak, her işte olduğu gibi bu konuda da tüm istekler yine Yüce Rabb’den istenmelidir.

Dua etme adabını bilerek dua edilmeli ve okunan duanın hikmeti kalpten gözetilmelidir. İslâm dini için kulun en büyük yardımcısı şüphesiz duadır. Güzel dinimiz bizlere her türlü sıkıntı ve istekte edilmesi gereken dualar öğretmiştir. Elbette hamile kalmak için dua edilmeli, farklı duaların faziletlerinden yardım alınmalıdır.

Hamile Kalmak İçin Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Ben kıyamet günü sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim” Hadis-i Şerif’ini düşündüğümüzde, hem sağlıklı bir evlat sahibi olmak hem de ahlâklı bir nesil yetiştirerek neslimizin devam etmesini sağlamak için hamile kalmak için dua ve surelere sarılabiliriz.

Denenmiş hamile kalma duası

Hamile kalmak icin dua
Hamile kalmak için dua

Denenmiş hamile kalma duası çeşitleri ve nasıl okunması gerektiğini sizler için derledik. Hamile kalmak için dualardan en kuvvetli olanlar ile en kısa sürede hamile kalmanızı Allahtan diliyoruz. İlişkiden sonra hamile kalmak için okunacak dua olarak da bu duaları okuyabilirsiniz.

1. Bebek sahibi olamayan kadınlar hamile kalmak için dua ederken Hicr suresinde geçen şu ayeti her gece yatmadan önce 1267 defa okumalıdır:

Ayet: “İnni rabbeke hüve’l hallaku’l âmin.” (Hicr,15/81)

Anlamı: Muhakkak ki Rabbin her çeşit yaratma şeklini bilir.

2. Furkan Suresi’nde geçen 74. ayet her gece 111 kez okunmalıdır. Özellikle gebe kalamayan hanımlar bu sureyi tatbik edebilir. Hamile kalmak için dua içten bir yakarışla okunması tavsiye ediliyor.

Sure:” Vellezine yekulüne Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyetina kurrate “yüniv vecalna lil müttakiyne imama” (Furkan suresi, 74. ayet)

Anlamı: Ve onlar Yüce Rabbimiz bize eşimizden ve soyumuzdan, göz aydınlığı olan çocuklar armağan et ve bizleri takva sahiplerine önder kıl, diyenlerdir.

3. Haşr Suresi’nde bulunan şu ayet her sabah uyanır uyanmaz bir bardak suya 33 defa okunur ve içilirse, Allah’ın izni ile o hanım gebe kalır.

Ayet: “Hüvallahü’l hariku’l bariü” (Haşr, 59/24)

Anlamı: Allah yaratandır ve yoktan var edendir.

4. Meryem Suresi hamile kalmak için okunabilecek en etkili surelerden biridir. Her kim bu sureyi cinsel münasebette olmadan önce 1 kez okursa, Allah’ın izni ile hamile kalabilir. Birçok kadın tavafından denenmiş hamile kalmak için dua olarak söylenen Meryem suresiyle Allah’ın izniyle hamile kalacaksınız.

5. Hamile kalmak için dua ederken seher vaktinde kıbleye dönük olarak Kenzül Arş Duası okunur ve bittikten sonra okuma amacı söylenerek niyet edilir ve ardından Ayet-el Kürsi okunabilir.

6. Hamile kalmak için dua olarak da bilinen Şahmeran Duası, denenmiş gebe kalma dualarından biridir. Her dilek için uygun olan bu duanın her gece yatmadan önce 41 kez okunması gerekir. Ayrıca, hamile kalmak için en kuvvetli dua Şahmeran Duasıdır.

Gebelik için dua

Müslümanlar hangi durum içerisinde olursa olsun, bütün isteklerini Allah’a el açarak istemektedir. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin de hayırlısıyla çocuk sahibi olmasını sağlayan denenmiş hamile kalma duası işe yaramaktadır.

 “İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” Anlamı: “Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir.” Bebek olması için bu dua okunmalıdır. Bebek olması için okunacak olan bu dua hakkında çeşitli kaynaklarda birçok sayı verilmektedir. Biz size sayı vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bebek için dua konusunda bir sayı sınırı olduğunu düşünmüyorum. Hamile kalmak için dua ederken içten, en kalbi duygularla ve gerçekten inanarak edilmesi gerektiğine inananlardanım.

Hamile kalmak için dua ve ayetler

hamile kalmak icin dua ve ayetler
Hamile kalmak için dua ve ayetler

“Fallâhu hüve’l-veliyyü ve hüve yuhyî”. Anlamı:“Muhak­kak ki Allah dosttur ve yaratandır.” Bebek olması için okunacak bu ayet sık sık okunması bebek olması için oldukça faydalıdır. Bu ayet ayrıca bebeğin hasta olduğu zamanda da okunabilir. Hamile kalmak için dua ve ayetler her fırsatta okumanız tavsiye edilir.

HüvaIIahü’l-hâliku’l-bâriü” Anlamı: “O yaratandır ve yok­tan var edendir.” Bebek olması için okunacak olan bu ayet çeşitli zamanlarda okunmalıdır. Hamile kalmak için dua ederken temiz olunması gerektiğini, bebek olması için denemiş dua okuyan arkadaşım söylediğini belirterek devam edelim.

Şimdi duyar gibiyim. Erken bebek olması için dua var mı ya da kız bebek olması için dua var mı? Diye sorduğunuzu. Hamile kalmak için dualar olduğu gibi erkek veya kız bebek isteme duası da vardır. Erken veya kız bebek olması için dua ederken “Allahım’! Senden erkek veya kız çocuğu istiyorum. Ama sen hakkımda daha iyisini bilirsin. Bana hangisi ha­yırlı ise onu ver.” diyerek dua edilmeli ve Allah’a şart koşulmamalıdır.

Erkek bebek olması için dua

Erkek bebek olması için “Allahümmec alnî min ledünke zürriyyeten tayyi-beten mutîaten.” Anlamı: “Allah’ım, bana yüce katından temiz ve saygılı bir nesil ihsan eyle.” duası içten gelerek okunmalıdır. Erkek bebek olması için dua ederken en hayırlı olanı istemek de unutulmamalıdır.

Hayırlı evlat olması için “Rabbimiz bize hayırlı evlat ver. Eğer hayırlı evlat bahşedersen elbette sana şükredenlerden olacağız.” (A’raf,7/189.) duası, diğer dualarla birlikte okunması size bebek sahibi olmak için oldukça faydalı olacaktır.

Bebek olması için dua Meryem Suresi

Hamile kalmak için Meryem Suresi Türkçe okunuşu aşağıdaki gibidir. Hamile kalamayan kadınlar Meryem Suresini okursa hamile kalmaları kolaylaşır.

Sürekli düşük yapan kadın için gebelikte düşüğü engellemek için okunacak dua olarak Meryem Suresi okunmalıdır. Hamile olan kadınlar 19, 21 ve 22. ayetleri devamlı okursa doğum kolay geçer. 

 1. Kef ha ya ayn sad
 2. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
 3. İz nada rabbehu nidaen hafiyya
 4. Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra’sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
 5. Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya
 6. Yerisüni ve yerisü min ali ya’kube vec’alhü rabbi radıyya
 7. Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec’al lehu min kablü semiyya
 8. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
 9. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey’a
 10. Kale rabbic’al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
 11. Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
 12. Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
 13. Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
 14. Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
 15. Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb’asü hayya
 16. Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya
 17. Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
 18. Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya
 19. Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
 20. Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
 21. Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec’alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya
 22. Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya
 23. Fe ecaehel mehadu ila ciz’ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
 24. Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya
 25. Ve hüzzı ileyki bi ciz’ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya
 26. Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya
 27. Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci’ti şey’en feryya
 28. Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev’iv ve ma kanet ümmüki beğıyya
 29. Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
 30. Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya
 31. Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
 32. Ve berram bi validetı ve lem yec’alnı cebbaran şekıyya
 33. Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb’asü hayya
 34. Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun
 35. Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
 36. Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa’büduh haza sıratum müstekıym
 37. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
 38. Esmı’bihim ve ebsır yevme ye’tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın
 39. Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü’minun
 40. İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
 41. Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya
 42. İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta’büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey’a
 43. Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye’tike fettebı’nı ehdike sıratan seviyya
 44. Ya ebeti la ta’büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya
 45. Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
 46. Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
 47. Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya
 48. Ve a’tezilüküm ve ma ted’une min dunillahi ve ed’u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya
 49. Felemma’tezelehüm ve ma ya’büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya’kub ve küllen cealna nebiyya
 50. Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya
 51. Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya
 52. Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
 53. Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya
 54. Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va’di ve kane rasulen nebiyya
 55. Ve kane ye’müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya
 56. Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya
 57. Ve rafa’nahü mekanen aliyya
 58. Ülaikellezıne en’amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya
 59. Fe halefe mim ba’dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
 60. İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey’a
 61. Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va’dühu me’tiyya
 62. La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya
 63. Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya
 64. Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)
 65. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa’büdhü vastabir li ıbadetih hel ta’lemü lehu semiyya
 66. Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya
 67. E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey’a
 68. Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya
 69. Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya
 70. Sümme le nahnü a’lemü billezıne hüm evla biha sıliyya
 71. Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya
 72. Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya
 73. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya
 74. Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri’ya
 75. Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya’lemune men hüve şerrum mekanev ve ad’afü cünda
 76. Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda
 77. E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda
 78. Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda
 79. Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda
 80. Ve nerisühu ma yekulü ve ye’tına ferda
 81. Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza
 82. Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda
 83. E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza
 84. Fe la ta’cel aleyhim innema neuddülehüm adda
 85. Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda
 86. Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda
 87. La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda
 88. Ve kalittehazer rahmanü veleda
 89. Le kad ci’tüm şey’en idda
 90. Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda
 91. En deav lirrahmani veleda
 92. Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda
 93. İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda
 94. Le kad ahsahüm ve addehüm adda
 95. Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda
 96. İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda
 97. Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda
 98. Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza

Hamile kalmak için Meryem Suresi Türkçe meali

Hamile kalmak için okunacak dua konusunda bu duayı da okumanız inşallah bebek sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bebek olması için bu duayı Türkçe meal olarak veriyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Bebek sahibi olmak için okuyacağımız bu dua Meryem suresinde yer almaktadır. Bebek olması için duamız şöyle; “Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır! Bana lütf-u kereminden öyle bir vâris nasib et ki bana da, Yâkub hanedanına da vâris olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbî!” Amin.

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Çiftlerde Doğurganlık Sorunları

Bebek olması için dua Nihat Hatipoğlu

Bebek olması için dua konusunda Nihat Hatipoğlu’nun önerdiği dua ise Ali İmran Suresi 38.Ayeti dir.

“Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayru”l-vârisîn” 

“Rabbi heblî minledünke zürriyeten tayyibeten.İnneke semîü”d-duâ.”

Türkçesi: Rabbim! Bana katından temiz bir nesil bağışla. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.

Bebek olması için dua Nihat Hatipoğlu önerisi üzerine sizde okuyabilirsiniz. Hamile kalmak için dualardan bunları Nihat Hatipoğlu özellikle önermektedir.

Bebek olması için Ayetel Kürsi

bebek olmasi icin ayetel kursi
Bebek olması için Ayetel Kursi

Bebek olması için dua elbette ki herkesin en kalbi duygularla yapması gereken ve yaptığı bir dilek. Bebek olması için cuma gecesi Ayetel Kürsi’yi 7 okumalı ve seher vaktinde kıbleye dönerek Kenzül Arş duası yapılmalıdır. Hamile kalmak için dua ederken sabah erken saatlerde tercih edilebilir.

Hamile kalmak için Kenzül Arş duası

Hamile kalmak için dua olarak, kenzül arş duası özellikle uzun süre hamile kalamayan kadın ve erkek tarafından okunması gereken bir dilek duasıdır.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Hamilelikte Bitlenme Neden Olur?

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke

alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe

razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Hamile kalmak için Kenzül Arş Duasını aşağıdaki videodan da izleyebilir veya dinleyebilirsiniz.

Hamile kalmak için kenzül arş duasından sonra Ayetel Kürsi’yi okumakta faydalı olacaktır.

Denenmiş Hamile Kalma Duası

Toplumumuzda birçok kez etkisini gösteren hamile kalmak için dua esmaül hüsna Allah’ın izni ile hamile kalmayı mümkün hale getirmektedir. Hamile kalmak için dualarınızın kabul olması için öncelikle duanın kalpten inanılarak yapılması gerekmektedir. Cuma gecesi edinilen duanın ve kılınan namazın etkili olduğu bilinmektedir.

Denenmiş hamile kalma duası nasıl okunur?

Hamile kalmak için dua örneğine de değinmek istiyorum. Denenmiş hamile kalma duası olarak “Vellezine yekulüne Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyetina kurrate, yüniv vecalna lil müttakiyne imama” okuyup hamile kalan kadınlar olduğunu bizzat biliyorum. Denenmiş bebek için dua olarak özellikle bunu tavsiye ediyorum.

Tıbbi açıdan bir kadının ne sıkıntısı olursa olsun, Yüce Allah’a yönelmeli ve kalpten hamile kalmak için dua etmelidir. Sessiz bir ortamda kıbleye dönülerek okunan 7 Fatiha suresi, tesirli olmaktadır. Hamile kalmak için dua Arapça okunduktan sonra mutlaka bir de Türkçe meali okunmalıdır. Hamile kalmak isteyen kadınların, eşleri ile cinsel ilişkiye girmeden önce 3 defa İhlas suresi okuması hamile kalınmada etkilidir. 

Hamile Kalmak için Dua Esmaül Hüsna

hamile kalmak icin dua esmaul husna
Hamile kalmak için dua Emsaül Hüsna

Hamile kalmak için duaları okurken niyet mutlaka hayırlı evlat olmalıdır. Bir türlü hamile kalamayan kadınlar, 41 gün boyunca Meryem suresi okuyarak su içmelidir. Sabahın erken saatlerinde niyet edildikten sonra okunan Esnaül Hüsna da hamileliğin gerçekleşmesinde etkili olmaktadır. Cenab-ı Hakk’ın ismini zikretmek, hamile kalamayan kadınların yaşadığı sıkıntılara iyi gelmektedir.

Hamile kalmak için Esmaül Hüsna nasıl okunur?

Allahümme Ya Evvelü ve Allahümme Ya Varis” her gün defalarca okunması hayırlı bir evlat sahibi olmak için en etkili Esmaül Hüsna olarak tavsiye ediyorum. Hamile kalmak için dualarla birlikte yukarıda belirtilen Esmalar birlikte de okunabilir.

Hamile kalmak için Esmaül Hüsnaların tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Hamile kalmak için Allah’ın güzel isimleri

Çocuğu olmayan kişilere önerilen Meryem suresi, hamile kalmak için duaların kabul olmasını Allah’ın izniyle sağlamaktadır. Yüce Allah’tan hayır talep etmek, hamile kalamayan kadın için son derece önemlidir. Bir türlü hamile kalamayan kadınların ruh sağlığı bozulmakta ve ne yapacaklarını bilememektedir. Hamile kadın tarafından bizzat okunan dua, tesir göstermektedir.

Hamile kalmak için dua için buradasın ve bu duayı okudun, Facebook sayfamızın keyfini çıkarmaya ne dersin? Orada, doğrudan gebelikle ilgili haberleri ve duaların en güncel şekilde bulabilirsin.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 13 YORUM
 1. Gülten dedi ki:

  Amin inşallah isteyen herkese verir rabbim. Gebelik için denenmiş dua var mı bunu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim ayrıca

 2. Hülya dedi ki:

  Bir arkadaşım şu duayı okuyarak hamile kaldı. Kendisinin çocuğu olmuyordu “İnni rabbeke hüve’l hallaku’l amin.”

 3. Hamile kalmak istiyorum dedi ki:

  Hamile kalmak için en etkili dua Meryem suresidir. Tabiki hamile kalmak için okunacak dua içten yapılmalı. Allah isteyen herkese verir hayırlı bir evlat inşallah.

 4. Naciye dedi ki:

  Hayırlı hamilelik diliyorum dua edin kardeşlerim uğraş veriyoruz doktorlara gidiyorum Dua edin ismim Naciye ne olursunuz dualarınîzla hayırla vesile olun

  1. admin dedi ki:

   Allah hayırlısı neyse onu nasip eder inşallah. Hamile kalmak için sana birkaç dua önereceğim bunları sitede de bulabilirsin. “İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” = “Muhak­kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir.” (Hicr, 15/86) âyetini her akşam bolca oku Allahın izniyle hamile kalacaksın. Hamile kaldıktan sonra da buradan yorumlarını diğer evlat isteyen annelerle paylaşmanı diliyoruz. Allah dualarınızı kabul etsi inşallah.

  2. Hülya dedi ki:

   Allahın izniyle gönülden diliyorum sağlıkla bebeğin olmayı nasip etsin Rabbim🤲

 5. Derya dedi ki:

  Bebek olması için dua gerçekten çok güzel olmuş inşallah herkesin duasını kabul olur.

 6. Kerime dedi ki:

  Hamile kalmak için dua okuyup Hamile kalanlar varsa Burdan yazabilir misiniz lütfen 🙏

 7. Berrak dedi ki:

  Şu mübarek Kandil Gecesinde tüm bebek isteyen kadınların dualarının kabul olmasını diliyorum. amin

 8. Hamile anne dedi ki:

  Hamile kalmak istiyorsanız bol bol Meryem Suresi okuyun. Meryem Suresi okudum ve hamile oldum. Allah’a emanet olun hepiniz en kısa zamanda hayırlı bir evlat alırsınız kucağınıza inşallah

 9. Asiye dedi ki:

  Kızlar en çok hangi duayı okuyorsunuz hamile kalmak için?

 10. Kerime dedi ki:

  Hamile kalmak için dua edin. Nasıl ettiğinizin bir önemi yok. Yeter ki kalben inanarak edin. Allah her isteyene gönlüne göre hayırlı evlat versin inşallah.

 11. Hümeyra dedi ki:

  Bebek isteyen herkesin duasını kabul etsin Allah. Çok güzel bir yazı olmuş gerçekten başka yerde de okudum ama en net burda tesekkür ederim

Bu web sitesi hamilelik planlayan veya hamile olan kişilere yöneliktir. Kök hücre ile gebelik, kanda gebelik testi nerede yapılır? hamile kalmak için adet bitiminden kaç gün sonra ilişkiye girilir? istenmeyen gebelik nasıl anlaşılır? gibi birçok sorunun cevabı, gebelik dönemi hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle, doğru adımlar atarak gebelik sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek önemlidir. Bu yazıda, gebelik öncesinde ve gebelik sürecinde yapılması gerekenleri ele alacağız. Bu bilgiler sayesinde gebelik sürecini daha bilinçli ve planlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Gebelik İçin © 2018 – 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.