Hamile Kalmak için Dua ve Sureler

13.06.2021
8.561
Hamile Kalmak için Dua ve Sureler

Hamile kalmak için dua

Hamile kalmak için dua ve sureler Kur-an da oldukça fazladır. Hamile kalmak için Meryem suresi okumak bebek sahibi olmak isteyenlerin duası olarak bilinmektedir. Hamile kalmak için en kuvvetli dua olarak bilinen Meryem suresi şu şekilde okunmaktadır;

Çocuk sahibi olmak isteyen her kadının hayali sağlıklı ve hayırlı bir evlat sahibi olmaktır. Ancak çoğu zaman her şey beklenildiği gibi gitmediği için uzun süren tedaviler, ilaçlar vb. birçok işlem anne adayını hem bedenen hem de ruhen yorabilmektedir. Hamile kalmak için dua etmek, anne olmak isteyen kişiler için en kolay ve hayırlı yöntemlerden birisidir. Bu yazımızda sizler için hamile kalmayı kolaylaştıran duaları araştırdık.

Bismillahirrahmanirrahim

‘Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec’al lehu min kablü semiyya. Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya. Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey’a. Kale rabbic’al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya.’

Hamile kalmak için duanın meali ise şu şekildedir;

(Allah, şöyle dedi:) “Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.” Zekeriyya, “Rabbim!” “Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?” dedi.  (Vahiy meleği) dedi ki: Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: “Bu, bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım.” Zekeriyya, “Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına) bir işaret ver”, dedi. Allah da, “Senin işaretin, sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır” dedi.

Özellikle perşembeyi cumaya bağlayan kutlu gecede bu duayı yedi kez okumak hayırlı ve sağlıklı bir evlat sahibi olmak isteyenler içindir. Meryem suresi hamile kalmak için okunan en kuvvetli dualardan biridir.

Hamile kalmayı kolaylaştıran dualar

Hamile kalmak için dualarla birlikte Yusuf suresi hamile kalmak için dinimizin bize okumayı öğütlediği surelerden biridir. Hamile kalmak için okunacak dua ve sureler arasında Yusuf suresine sıkça yer verilmiştir.

‘Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın. İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın. İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın.’

Hamile kalmak için Yusuf Suresi

Hamile kalmak icin dua
Hamile kalmak için dua

Yusuf suresi baştan sona aynı konuyu anlatan tek suredir. Yusuf suresi hamile kalmak için okunurken 21 gün tekrar edilmelidir. Evlat sahibi olmak da zorlanan ve düşük yapan kadınlara şifa olacak Yusuf suresi, hamile kalmak için dua etmek isteyenlerin suresi olmaktadır. Ayrıca Yusuf suresiyle birlikte Meryem suresinin okunması da hamile kalmayı kolaylaştıran en güzel yöntemlerden birisidir.

Bismillahirrahmanirrahim

1.           Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın

2.           İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun

3.           Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın

4.           İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın

5.           Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın

6.           Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım

7.           Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın

8.           İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın

9.           Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn

10.         Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın

11.         Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun

12.         Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun

13.         Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun

14.         Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun

15.         Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun

16.         Ve cau ebahüm ışaey yebkun

17.         Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi’b ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn

18.         Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala ma tesıfun

19.         Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alımün bi ma ya’melun

20.         Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh ve kanu fıhi minez zahidın

21.         Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

22.         Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın

23.         Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun

24.         Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha lev la er raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’ innehu min ıbadinel muhlesıyn

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  İkiz Gebelik Zorlukları ve Başa Çıkma

25.         Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım

26.         Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın

27.         Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn

28.         Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn inne keydekünne azıym

29.         Yusüfü a’rıd an haza vestağfirı li zembik inneki künti minel hatıın

30.         Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba inna leneraha fı dalalim mübın

31.         Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerım

32.         Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh ve le kad ravedtühu an nefsihı festa’sam ve leil lem yef’al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın

33.         Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed’unenı ileyh ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın

34.         Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn innehu hüves semıul alım

35.         Sümme beda lehüm mim ba’di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn

36.         Ve dehale meahüs sicne feteyan kale ehadühüma innı eranı a’sıru hamra ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra’sı hubzen te’külüt tayru minh nebbi’na bi te’vılih inna nerake minel muhsinın

37.         Kale la ye’tiküma taamün türzekanihı illa nebbe’tüküma bi te’vılihı kable ey ye’tiyeküma zaliküma mimma alemenı rabbı innı teraktü millete kavmil la yü’minune billahi ve hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun

38.         Vetteba’tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve ya’kub ma kane lena en nüşrike billahi min şey’ zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun

39.         Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahıdül kahhar

40.         Ma ta’büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil hukmü illa lillah emera ella ta’büdu illa iyyah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

41.         Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy rabbehu hamra ve emmel aharu fe yuslebü fe te’külüt tayru mir ra’sih kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan

42.         Ve kale lillezı zanne ennehu nacim minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe lebise fis sicni bid’a sinın

43.         Ve kalel melikü innı era seb’a bekaratin simaniy ye’külühünne seb’un ıcafüv ve seb’a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat ya eyyühel meleü eftunı fı rü’yaye in küntüm lir rü’ya ta’bürun

44.         Kalu adğasü ahlam ve ma nahnü bi te’vılil ahlami bi alimın

45.         Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba’de ümmetin ene ünebbiüküm bi te’vılihı fe ersilun

46.         Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb’ı bekaratin simaniy ye’külününne seb’un ıcafüv ve seb’ı sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya’lemun

47.         Kale tezraune seb’a sinıne deeba fe ma hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te’külun

48.         Sümme ye’tı mim ba’di zalike seb’un şidadüy ye’külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun

49.         Sümme ye’tı mim ba’di zalike amün fıhi yüğasün nasü ve fıhi ya’sırun

50.         Ve kalel melikü’tunı bih fe lemma caehür rasulü kalercı’ila rabbike fes’elhü ma balün nisvetillatı katta’ne eydiyehünn inne rabbı bi keydihinne alım

51.         Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su’ kaletimraetül azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le mines sadikıyn

52.         Zalike li ya’leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın

53.         Ve ma überriü nefsı innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı inne rabbı ğafurur rahıym

54.         Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın

55.         Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım

56.         Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın

57.         Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve kanu yettekun

58.         Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun

59.         Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale’tunı bi ehıl leküm min ebıküm ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul münzilın

60.         Fe il lem te’tunı bihı fe la keyle leküm ındı ve la takrabun

61.         Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun

62.         Ve kaleli fityanihic’alu bidaatehüm fı rihalihim leallehüm ya’rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun

63.         Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun

64.         Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın

65.         Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr zalike keylüy yesır

66.         Kale len ürsilehu meaküm hatta tü’tuni mevsikam minellahi lete’tünnenı bihı illa ey yühata biküm fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl

67.         Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğnı anküm minellahi min şey’ inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun

Ayrıca faydalı bilgiler bulacağınız bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz:  Sezeryanla Doğum Yapanlar Kaç Günde İyileşir?

68.         Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube kadaha ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

69.         Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya’melun

70.         Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun

71.         Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun

72.         Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym

73.         Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci’na li nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn

74.         Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın

75.         Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve cezaüh kezalike necziz zalimın

76.         Fe bedee bi ev’ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh kezalike kidna li yusüf ma kane li ye’huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah nerfeu deracatim men neşa’ ve fevka külli zı ılmin alım

77.         Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min kabl fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana vallahü a’lemü bima tesıfun

78.         Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan kebıran fe huz ehadena mekaneh inna nerake minel muhsinın

79.         Kale meazellahi en ne’huze illa mev vecedna metaana ındehu inna izel le zalimun

 1. Fe lemmestey’esu minhü halesu neciyya kale kebıruhüm e lem ta’lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf fe len ebrahal erda hatta ye’zene lı ebı ev yahkümellahü lı ve hüve hayrul hakimın
 2. İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn
 3. Ves’elil karyetelletı künna fıha vel ıyralletı akbelna fıha ve inna lesadikun
 4. Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım
 5. Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym
 6. Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikın
 7. Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a’lemü minellahi ma la ta’lemun
 8. Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey’esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun
 9. Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü messena ve ehlened durru ve ci’na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn
 10. Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehıyhi iz entüm cahilun
 11. Kalu einneke le ente yusüf kale ene yusüfü ve haza ehıy kad mennellahü aleyna innehu mey yettekı ve yasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın
 12. Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın
 13. Kale la tesrıbe aleykümül yevm yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahımın
 14. İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi ebı ye’ti besıyra ve’tunı bi ehliküm ecmeıyn
 15. Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun
 16. Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım
 17. Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı fertedde besıyra kale elem ekul leküm innı a’lemü minellahi ma la ta’lemun
 18. Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatıın
 19. Kale sevfe estağfiru leküm rabbı innehu hüvel ğafurur rahıym
 20. Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın
 21. Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te’vılü rü’yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba’di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı inne rabbı latıyfül lima yeşa’ innehu hüvel alımül hakım
 22. Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te’vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn
 23. Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun
 24. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü’minın
 25. Ve ma tes’elühüm aleyhi min ecr in hüve illa zikrul lil alemın
 26. Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu’ridun
 27. Ve ma yü’minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun
 28. E fe eminu en te’tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te’tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş’urun
 29. Kul hazihı sebılı ed’u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın
 30. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim min ehlil kura e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim ve la darul ahırati hayrul lillezınettekav e fe la ta’kılun
 31. Hatta izestey’eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa’ ve la yüraddü be’süna anil kavmil mücrimın
 32. Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil elbab ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıyle külli şey’iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’minun

Ayrıca hamile kalmanızı kolaylaştıracak ilaçlar ve bitkiler hakkında sitemizde bulunan Hamile kalmak için ilaç ve bitkisel çaylar başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Sevgş dedi ki:

  Bebeğin rahimde büyüme mucizesini yapan Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Hamile kalmak için dua okuyan her kadına kucağına alıp koklamak nasip olsun bebeği inşallah.

Bu web sitesi hamilelik planlayan veya hamile olan kişilere yöneliktir. Kök hücre ile gebelik, kanda gebelik testi nerede yapılır? hamile kalmak için adet bitiminden kaç gün sonra ilişkiye girilir? istenmeyen gebelik nasıl anlaşılır? gibi birçok sorunun cevabı, gebelik dönemi hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle, doğru adımlar atarak gebelik sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek önemlidir. Bu yazıda, gebelik öncesinde ve gebelik sürecinde yapılması gerekenleri ele alacağız. Bu bilgiler sayesinde gebelik sürecini daha bilinçli ve planlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Gebelik İçin © 2018 – 2021 - Tüm Hakları Saklıdır.